កិច្ចសន្យាជាមួយខ្លា តើជៀមទុក្ខចិត្តខ្លាដែរឬទេ?

នៅថ្ងែទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៥ លោក ម៉ម សូណង់ដូ បាន​អញ្ជើញ​ចូល​រួម​ការ​ផ្សាយ​ផ្ទាល់​ក្នុង​កម្មវិធី​មតិប្រជាពលរដ្ឋ ក្រោម​ប្រធាន​បទ៖ ‌កិច្ចសន្យាជាមួយខ្លា តើជៀមទុក្ខចិត្តខ្លាដែរឬទេ?

នៅ​ម៉ោង ១០-១១ព្រឹក កាល​ពី​នៅថ្ងែទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៥
លោក ម៉ម សូណង់ដូ ប្រធានវិទ្យសំបុកឃ្មុំ និងជាប្រធានសមាគមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យ បាន​អញ្ជើញ​ចូល​រួម​ការ​ផ្សាយ​ផ្ទាល់​ក្នុង​កម្មវិធី​មតិប្រជាពលរដ្ឋ
ក្រោម​ប្រធាន​បទ៖ ‌កិច្ចសន្យាជាមួយខ្លា តើជៀមទុក្ខចិត្តខ្លាដែរឬទេ?