ថ្ងៃសុក្រ ទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ លោក ម៉ម សូណង់ដូ នឹងអញ្ជើញចូលរួមជាវាគ្មិនកិត្តិយស ក្នុងកម្មវិធីរបស់ វិទ្យុសំបុកឃ្មុំ ។

សេចក្តីជូនដំណឹង ៖ ថ្ងៃសុក្រ ទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ លោក ម៉ម សូណង់ដូ ប្រធានគណបក្ស សំបុកឃ្មុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យ នឹងអញ្ជើញចូលរួមជាវាគ្មិនកិត្តិយស ការផ្សាយផ្ទាល់ កម្មវិធី គណបក្សសំបុកឃ្មុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យ វេលាម៉ោង ១២ ដល់ម៉ោង ១៣ ថ្ងៃត្រង់ ក្រោមប្រធានបទ "ទុកចិត្តអ្នកណា បោះឲ្យអ្នកហ្នឹង!" ។