លោក​ស្រី​អនុ​ប្រ​ធាន ហួន ផាន់​ណា​រី បាន​ធ្វើ បទ​បង្ហាញ​ស្តី​អំ​ពី​និ​តិ​វិ​ធី​ច្បាប់ រៀប​ចំ​បញ្ជី​បេ​ក្ខ​ជន​ប​ញ្ជូន​ចូល គ.ជ.ប

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៣ ខែ​ម​ក​រា ឆ្នាំ​២០១៧ លោក​ស្រី ហួន ផាន់​ណា​រី អ​នុ​ប្រ​ធាន គណ​បក្ស​សំ​បុក​ឃ្មុំ​ស​ង្គម​ប្រ​ជា​ធិប​តេយ្យ បាន​ធ្វើ បទ​ប​ង្ហាញ​ស្តី​អំ​ពី​និ​តិ​វិ​ធី​ច្បាប់ រៀប​ចំ​ប​ញ្ជី​បេ​ក្ខ​ជន​ប​ញ្ជូន​ចូល គ.ជ.ប ។